Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Υπογράφουμε για την προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου στο Προεδρικό Διάταγμα για τη ρατσιστική βία.
Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), προτείνει την αποστολή της παρακάτω τυποποιημένης επιστολής προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Δένδια, με σκοπό την προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που μπορείτε να δείτε εδώ http://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2012/12/proedriko-diatagma-racism.pdf

Μπορείτε να τα στείλετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

pressoffice@yptp.gr και dendias2@otenet.gr.

-------------------


Αξιότιμε Υπουργέ,

Το προτεινόμενο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Αντιμετώπιση της Ρατσιστικής Βίας συνιστά σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς την πρόληψη σχετικών φαινομένων τα οποία έχουν αυξηθεί στους δύσκολους καιρούς που περνά η χώρα μας, και προς την εξασφάλιση της προστασίας των θυμάτων της στοχευμένης αυτής βίας. Παρ’ όλα αυτά, στο Άρθρο 1, όπου αναφέρεται: «(...) πρόληψη και δίωξη αδικημάτων πoυ διαπράττονται σε βάρος προσώπων ή ομάδων προσώπων αποκλειστικά λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής ή του θρησκεύματος τους», είναι απαραίτητο να προστεθεί ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου που αφορούν σε μερίδα πληθυσμού τα οποία υπήρξαν και συνεχίζουν να γίνονται θύματα στοχευμένης βίας. Με το ίδιο σκεπτικό στην Παρ α’, πρέπει να προστεθούν ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου σε αρμονία με την εισαγωγή του Άρθρου 1. Στην Παρ. β’ προτείνεται επίσης πλην του γενικού «αδικημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά», η προσθήκη της φράσης «και εγκλημάτων μίσους». Επιπλέον, στο Άρθρο 4, παρ 1., που αναφέρεται στον τρόπο επικοινωνίας και καταγραφής θεωρείται απαραίτητο να προστεθεί με ρητό τρόπο ότι οι καταγγελίες μπορούν να γίνονται με ανώνυμο τρόπο για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων.

Τέλος, πέραν των τροποποιήσεων που προαναφέρθηκαν για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας και των εγκλημάτων μίσους είναι αναγκαία (α) η ενσωμάτωση της στην ελληνική νομοθεσία της προτεινόμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Οδηγίας «για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων σε όλη την Ε.Ε.» που ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 και συμπεριλαμβάνει με σαφή τρόπο τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου

(http://www.europarl.europa.eu/news/el/pressroom/content/20120907IPR50809/html/El-Parlamento-Europeo-refuerza-los-derechos-de-las-v%C3%ADctimas και εδώ: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0244+0+DOC+XML+V0//EL )

καθώς και (β) η αναθεώρηση του Άρθρου 79, παρ. 3 του ΠΚ, στο οποίο μετά την τροποποίηση που έγινε επί του άρθρου το 2008, προστέθηκε το εδάφιο: «Η τέλεση της πράξης από μίσος εθνικό, φυλετικό, θρησκευτικό ή μίσος λόγω διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού κατά του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση.», ώστε να προστεθεί και η ταυτότητα φύλου.

Με εκτίμηση,

..........
(υπογραφή)


Δεν υπάρχουν σχόλια: