Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.


Flags of EuropeΕυρωπαϊκή Ένωση: Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011 | 02:05

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε χτες Πέμπτη 28/9/2011, Ψήφισμα για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου. Το σημαντικό του Ψηφίσματος είναι ότι για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συστήνει με σαφή τρόπο την αποπαθολογικοποίηση της ταυτότητας κοινωνικού φύλου, την διευκόλυνση της αλλαγής των εγγράφων, καθώς και την οικονομική κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού φύλου. Επίσης, αξίζει να επισημάνουμε ότι τα επίμαχα άρθρα του Ψηφίσματος που αφορούν ειδικά τα διεμφυλικά άτομα (13 και 16) ενώ δεν περιέχονταν στην αρχική πρόταση του Ψηφίσματος, τελικώς συμπεριλήφθηκαν στην τελική (όπως και το 12 που αναφέρεται ειδικά στην παροχή ασύλου).

Παραθέτουμε σε μετάφραση το Ψήφισμα.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Σε συνεχεία της δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110(2), του Κανονισμού

σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στα Ηνωμένα Έθνη

Michèle Striffler, Mariya Nedelcheva, Eduard Kukan
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Richard Howitt, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Ana Gomes
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Renate Weber
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Charles Tannock
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Franziska Katharina Brantner, Rui Tavares, Keith Taylor, Barbara Lochbihler
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Cornelis de Jong, Bairbre de Brún, Miguel Portas, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NG

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου στα Ηνωμένα Έθνη


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

- Έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/60/251 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC),

- Έχοντας υπόψη τη δήλωση της 16ης Μαρτίου 2006 της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ίδρυση του (UNHRC),

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την 16η σύνοδο του (UNHRC) (1),

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμά της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2009 και την πολιτική της ΕΕ επί του θέματος (2),

- Έχοντας υπόψη τις προηγούμενες κοινές δηλώσεις και διακηρύξεις στα Ηνωμένα Έθνη, συμπεριλαμβανομένης της κοινής δήλωσης για τον τερματισμό των πράξεων βίας και των σχετικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, της 22ης Μαρτίου 2011, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σεξουαλικού Προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, στη Γενική Συνέλευση,

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμα του UNHRC A/HRC/17/19 της 17ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου,

- Έχοντας υπόψη την 17η σύνοδο του UNHRC, το οποίο ενέκρινε το ψήφισμα A/HRC/17/19 για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου, και τη 19η σύνοδο του UNHRC, το οποίο θα οργανώσει τη συζήτηση με εντολή του ψηφίσματος A / HRC/17/19,

- Έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1728 της 29ης Απριλίου 2010 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης σχετικά με τις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου, και τη Σύσταση της Υπουργικής Επιτροπής CM / Rec (2010)5 της 31ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου,

- Έχοντας υπόψη την ανάλυση AG / RES. 2653, της 7ης Ιουνίου 2011 του Οργανισμού των Αμερικανικών Χωρών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου,

- Έχοντας υπόψη την έκθεση «Ομοφυλοφοβία, τρανσφυλοφοβία και διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου» από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Νοέμβριος 2010),

- Έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3(5), 18, 21 και 27 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- Έχοντας υπόψη τα Εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση, την προάσπιση και την απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) ατόμων,

- Έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου στα Ηνωμένα Έθνη,

- Έχοντας υπόψη το άρθρο 110 (2) του Κανονισμού,Α. Δεδομένου ότι ο σεβασμός, η προαγωγή και η διασφάλιση της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας,

Β. Δεδομένου ότι πολυάριθμες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου συμβαίνουν καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε τρίτες χώρες,

Γ. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη-Μέλη πρέπει να διασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των πολιτικών και των πρακτικών τους, έτσι ώστε να ενισχυθεί και να καταστεί αξιόπιστη η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο UNHRC,

Δ. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει πρωταρχική σημασία στα οικουμενικά και αδιαίρετα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

Ε. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συμπεριλάβει τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου στο έργο της, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο περιφερειακών οργανισμών και σε κάποιους από τους διμερείς διαλόγους της για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

ΣΤ. Δεδομένου ότι το ψήφισμα του UNHRC για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου είναι το πρώτο ψήφισμα που εγκρίθηκε στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών που ασχολούνται ειδικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου,

Ζ. Δεδομένου ότι οι χώρες από όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των Κρατών-Μελών της ΕΕ στο UNHRC, ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου, και 21 Κράτη-Μέλη της ΕΕ υποστήριξαν το ψήφισμα,

Η. Δεδομένου ότι αρκετοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών, ειδικοί εισηγητές και φορείς, καθώς και η Γενική Γραμματεία και Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βιώνουν τα ΛΟΑΔ άτομα παγκοσμίως,

Θ. Δεδομένου ότι άλλα περιφερειακά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Αμερικανικών Χωρών, με ψηφίσματα που εγκρίθηκαν πρόσφατα καταδικάζουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου,1. Επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τις πολυάριθμες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εκτεταμένων διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε τρίτες χώρες,

2. Αναγνωρίζει και υποστηρίζει το έργο που έχει ήδη αναλάβει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τους ειδικούς εισηγητές και άλλες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται σε πλήρη ισχύ, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου,

3. Χαιρετίζει την έγκριση του ψηφίσματος A/HRC/17/19 για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

4. Εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το ψήφισμα υποστηρίχθηκε από κράτη όλων των περιοχών και συντάχθηκε από τη Νότιο Αφρική, επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και αδιαίρετα, και ισχύουν εξίσου για όλους, ανεξαρτήτως του σεξουαλικού τους προσανατολισμού και της ταυτότητας κοινωνικού φύλου,

5. Υποστηρίζει την οργάνωση συζήτησης κατά τη διάρκεια της 19ης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την άνοιξη του 2012 με «εποικοδομητικό, ενημερωμένο και διαφανή διάλογο για το θέμα των διακρίσεων στη νομοθεσία, στις πρακτικές και πράξεις βίας κατά ατόμων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου», εκτιμά ότι τηρώντας έναν ανοικτό διάλογο με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου μεταξύ των Κρατών-Μελών του ΟΗΕ από όλες τις περιοχές είναι απαραίτητος,

6. Χαιρετίζει τη διαχρονική υποστήριξη των Κρατών-Μελών της ΕΕ και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής – Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας κοινωνικού φύλου στις εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλων οργάνων του ΟΗΕ, ακόμη και στην περίπτωση των παλαιών κοινών δηλώσεων και διακυρήξεων,

7. Υπενθυμίζει ότι τα εργαλεία προώθησης και προάσπισης της απόλαυσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ ατόμων της Ομάδας Εργασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας παγκοσμίως, την ισότητα και τη μη διάκριση, καθώς και τη προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως βασικές προτεραιότητες, εκτιμά ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος και τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να υποστηρίζουν αυτές τις προτεραιότητες συστηματικά στις εξωτερικές σχέσεις,

8. Καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και τα Κράτη-Μέλη να προωθούν συστηματικά, σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες, την προστασία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλα πολυμερή φόρα, και σε διμερές επίπεδο στο διάλογό για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

9. Ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη να αναλάβουν εποικοδομητική δράση, και σε συνεργασία με τρίτες χώρες, με την Οικουμενική Περιοδική Επανεξέταση και τις διαδικασίες των οργάνων της συνθήκης, να διασφαλίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, για το σκοπό αυτό, ενθαρρύνει τα Κράτη-Μέλη και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να εξασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 21 (3) της Συνθήκης της ΕΕ,

10. Ζητεί από τον Ύπατο Εκπρόσωπο, την Επιτροπή και τα Κράτη-Μέλη την περαιτέρω προώθηση, σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες, στα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου μέσω του διμερούς διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του Ευρωπαϊκού Οργάνου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR),

11. Εκφράζει τη λύπη του που τα δικαιώματα των λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών και διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) ατόμων δεν είναι ως τώρα σε πλήρη αποκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην σωματική ακεραιότητα, το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, το δικαίωμα της μη διάκρισης, το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και του δικαιώματος ασύλου,


12. Υπενθυμίζει στα κράτη-μέλη την υποχρέωσή τους στην προστασία ή την παροχή ασύλου σε πολίτες τρίτων χωρούν που φεύγουν ή κινδυνεύουν με διώξεις στην χώρα τους για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, όπως θεσπίζεται στην οδηγία 2004/83/EC δίνοντας μίνιμουμ στάνταρντς και στάτους πολίτη τρίτης χώρας ή στάτους πρόσφυγα ή πολίτη που έχει ανάγκη διεθνούς προστασίας.

13. Απερίφραστα καταδικάζει το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία, η αμφιφυλοφιλία και η διαφυλικότητα εξακολουθούν να θεωρούνται σε πολλές χώρες ψυχικές ασθένειες, και καλεί τις χώρες-μέλη να συμμορφωθούν σε αυτό. Καλεί ιδιαίτερα να κατευθυνθούν προς την αποψυχιατρικοποίηση της διαφυλικότητας και της διεμφυλικότητας, προς την ελεύθερη επιλογή παροχών υγείας, προς την απλοποίηση της διαδικασίας αλλαγής ταυτότητας και προς την οικονομική κάλυψη από τους ασφαλιστικούς φορείς.


14. Εφιστά την προσοχή στα πορίσματα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Έκθεσή της «ομοφυλοφοβία, τρανσφυλοφοβία και τις διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου», Καλεί την Επιτροπή και τα Κράτη-Μέλη να δράσουν στις απόψεις που περιέχονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό,15. Καλεί τα Κράτη-Μέλη και την Επιτροπή για την πλήρη αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων, επαναλαμβάνει το αίτημά προς την Επιτροπή να προσκομίσει έναν αναλυτικό οδικό χάρτη κατά της ομοφυλοφοβίας, τρανσφυλοφοβίας και των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας κοινωνικού φύλου,


16. Καλεί την Επιτροπή και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να απαλείψουν την ταυτότητα κοινωνικού φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών ασθενειών και να διασφαλίσουν την αποπαθολογικοποίησης και την αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις της 11ης βερσιόν της Διεθνούς Ταξινόμησης των Ασθενειών (ICD-11).


17. Αναθέτει στην Προεδρεία του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης σε Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των Κρατών-Μελών, της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ην. Εθνών και στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.


Μετάφραση για το transs.gr: * Ζαχαρίας Κωστόπουλος και * Αφροδίτη Παπαγεωργίου

Επιμέλεια: Μαρίνα Γαλανού


*O Ζαχαρίας Κωστόπουλος, έχει σπουδάσει θέατρο και marketing και είναι ενεργό μέλος σε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και HIV/AIDS. Επίσης, είναι εθελοντής στο Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών. Στο transs.gr μεταφράζει εθελοντικά, ειδήσεις και άρθρα, στηρίζοντας τον αγώνα της τρανς κοινότητας.


*Η Αφροδίτη Παπαγεωργίου είναι τρανς γυναίκα, ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο transs.gr μεταφράζει εθελοντικά, ειδήσεις και άρθρα, στηρίζοντας τον αγώνα της τρανς κοινότητας


Πηγή : © Transs.gr με πληροφορίες από: Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΠαρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Κάνοντας το ταξίδι της μετάβασης με την υποστήριξη της οικογένειας.


United States Flag Ηνωμένες Πολιτείες:

Ο 15χρονος Νάθαν, γεννήθηκε ως Ναταλί, έχει όμως ήδη αποκτήσει την φρικτή εμπειρία της βίας.

«Στην πέμπτη τάξη, έπεσε θύμα κακοποίησης στο σχολείο», λέει η μητέρα του Τάμυ, «από μία ομάδα αγοριών που δεν ήταν σίγουρα αν πρόκειται για αγόρι ή κορίτσι. Και αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να τον κλωτσοκοπήσουν στα γεννητικά όργανα για να το διαπιστώσουν».
«Μετά το δημοτικό σχολείο, στο γυμνάσιο, με θεωρούσουν 'αλλόκοτο' παιδί, διαφορετικό», λέει ο Νάθαν. Και ήταν διαφορετικός ο Νάθαν - ειδικά από τα άλλα κορίτσια. «Αυτές ήθελαν να παίζουν με τις κούκλες τους και να κάνουν άλλα κοριτσίστικα πράγματα. Εγώ από πολύ μικρή ηλικία, ήμουν απόλυτα σίγουρος για τον εαυτό μου ότι ήμουν αγόρι», λέει.

Τα πράγματα αγρίεψαν τόσο στο σχολείο του, που οι γονείς του αποφάσισαν ότι θα ήταν καλύτερα να παρακολουθεί τα μαθήματά του ονλάιν. Αυτό όμως του δημιούργησε την αίσθηση της αποξένωσης. Ο ίδιος παραπονιέται ότι δεν έχει φίλους στην ηλικία του, πια.

«Είναι σκληρό. Θέλω να μπορώ να βγαίνω έξω με κόσμο, καταλαβαίνεις, να κάνω τα συνηθισμένα πράγματα που κάνει οποιοσδήποτε έφηβος. Νοιώθω ότι δεν έχω κανέναν να μιλήσω», λέει.

Ο Νάθαν, παράλληλα, κάνει ότι μπορεί για να δείχνει όσο πιο αρρενωπός γίνεται. Ωστόσο έχει πια περάσει στην εφηβεία και το στήθος που μεγαλώνει του υπενθυμίζει με δυσάρεστο τρόπο ότι γεννήθηκε κορίτσι. Το επιδένει με τρεις σειρές επιδέσμους. «Θέλω να φύγει το στήθος μου. Δεν τα θέλω. Δεν τα ήθελα ποτέ», λέει, ενώ παίρνει φαρμακευτική αγωγή για την αναστολή των εμμήνων του. Εναποθέτει τις ελπίδες του στην χρήση τοστεστερόνης. Πιστεύει ότι με την χρήση των αντρικών ορμονών, θα έχει το αντρικό σώμα που θα ταιριάζει με αυτό που νοιώθει. Ο γιατρός του λέει ότι με τις ορμόνες θα διακοπεί η ωορρηξία, μειώνοντας έτσι τα οιστρογόνα στο σώμα του. Θα αυξηθεί επιπλέον η τριχοφυΐα του, η φωνή του θα γίνει πιο τραχιά, το στήθος θα μικρύνει και οι μύες του θα μεγαλώσουν.

Ο Νάθαν ανήκει σε μία από τις πρώτες γενιές διεμφυλικών παιδιών που παίρνουν ορμόνες από τόσο νεαρή ηλικία με σκοπό την μετάβαση στο άλλο φύλο. Η θεραπεία σε αυτήν την ηλικία είναι αμφιλεγόμενη, αφού τα αποτελέσματα θα είναι μη αντιστρεπτά.

Οι γονείς του Νάθαν, πάντα κοντά του, του απευθύνονται με αντωνυμίες του φύλου που ο ίδιος επιθυμεί. Ο Νάθαν και οι γονείς του έκαναν ένα βήμα παραπέρα: κατέθεσαν δικαστικό αίτημα για να αλλάξει το όνομά του. Αυτή ήταν μία από τις πιο σπουδαίες στιγμές στην οικογένεια.

¨Όταν ο Νάθαν και οι γονείς του επέστρεψαν, στην πίσω αυλή του σπιτιού στήθηκε μεγάλο γλέντι! Χαμόγελα, φίλοι και ένα κέηκ στο οποίο ήταν με ζάχαρη γραμμένο: "Είναι αγόρι".

Η Τάμυ μας είπε ότι αναρωτιόταν πως θα μοιραζόταν τα νέα με την υπόλοιπη οικογένειά της και τους φίλους. Ήταν σαν μια νέα αναγγελία γέννησης!

«Απλά τους είπα: βοηθήστε μας, αποδεχτείτε, καλωσορίστε και αγαπήστε τον γιό μας... Από αυτή τη μέρα και μετά δεν είναι πλέον 'αυτή'».

Έτσι, η Τάσα, αδερφή του Νάθαν, έχει πλέον έναν αδερφό: «Υποστηρίζω για τον Νάθαν αυτό που θέλει να είναι και ότι επιθυμεί για να μπορέσει να προχωρήσει. Θέλω να ξέρει ότι είμαι εδώ δίπλα του. Δεν πρόκειται να πάψω να τον αγαπώ γι' αυτό που θέλει», λέει δακρύζοντας.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι η μετάβαση σ' αυτήν την τόσο νεαρή ηλικία, ιατρικά αλλά και κοινωνικά, δεν είναι ενδεδειγμένη. Ο Νάθαν όμως λέει: «Δεν μετάνιωσα ποτέ... και δε νομίζω ότι ποτέ θα γίνει αυτό. Θέλω να είμαι αγόρι, δεν μπορώ να είμαι κορίτσι».

Μέσα σε χρονικό διάστημα έξη μηνών, ο Νάθαν έχει τα πρώτα αποτελέσματα της χρήσης τοστεστερόνης και ξέρει ότι για να τα διατηρήσει θα πρέπει να κάνει χρήση ορμονών για την υπόλοιπη ζωή του.

Παρά το οικονομικό βάρος, οι γονείς του λένε ότι θα τον υποστηρίξουν πλήρως καλύπτοντας μετά από έναν χρόνο και την μαστεκτομή. Ο ίδιος επιθυμεί αφότου ενηλικιωθεί, να ολοκληρώσει την διαδικασία μετάβασης αφαιρώντας τα γυναικεία αναπαραγωγικά του όργανα: «Θα τα 'πετούσα' και σήμερα αν μπορούσα», λέει.

Παρ' όλα αυτά λέει, ότι τελικά δεν του είναι απαραίτητο το αντρικό μόριο ώστε να νοιώσει άντρας. Το ίδιο λέει και η Τάμυ. «Πιστεύω ότι όλα είναι στο κεφάλι μας... Δεν πιστεύω ότι το φύλο καθορίζεται από τα γεννητικά όργανα», λέει.

Για να μπορέσει να καταπολεμήσει την απομόνωση που νοιώθει, οι γονείς του τον πήγαν στην Ουάσιγκτον όπου γινόταν η Gender Odyssey, ένα συνέδριο για τις οικογένειες με διεμφυλικά παιδιά.

«Έχω ήδη κάνει κάποιους φίλους», είπε ο Νάθαν αφότου επέστρεψε. Και παρ' όλο που οι εμπειρίες του ήταν επίπονες μας λέει ότι: «Δε θα άλλαζα τίποτε από το 'ταξίδι' μου».

«Είχα κολλήσει στο γεγονός, ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι βιολογικά άντρας. Και ανακάλυψα ότι, ξέρεις κάτι; Είμαι εγώ. Είτε είμαι τρανς είτε όχι, εξακολουθώ να είμαι εγώ», συμπληρώνει.Μετάφραση - Επιμέλεια για το transs.gr : * Αφροδίτη Παπαγεωργίου

*Η Αφροδίτη Παπαγεωργίου είναι τρανς γυναίκα, ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο transs.gr μεταφράζει εθελοντικά, ειδήσεις και άρθρα, στηρίζοντας τον αγώνα της τρανς κοινότητας

Πηγή:© Transs.gr με πληροφορίες από: ABC News.

Αφησαν το 10χρονο γιο τους να γίνει κορίτσι


United States Flag Ηνωμένες Πολιτείες:

Μία δύσκολη αλλά κατά τη γνώμη τους αναγκαία απόφαση πήραν δύο γονείς από το Οχάιο των ΗΠΑ. Η Jennifer και ο John επέτρεψαν στο 10χρονο παιδί τους που γεννήθηκε αγόρι, να ζήσει σαν κορίτσι.

Από τότε που ήταν 18 μηνών ο μικρός έδειχνε ότι ήταν διαφορετικός. Όπως λέει η μαμά του «του άρεσε να χορεύει, να στολίζεται, του άρεσαν τα ροζ και τα ρούχα μπαλαρίνας». Στην αρχή οι γονείς δεν έδωσαν σημασία αλλά όσο τα χρόνια πέρναγαν η κατάσταση δεν άλλαζε, αντίθετα φαινόταν όλο και πιο έντονα ότι επρόκειτο για ένα κορίτσι παγιδευμένο σε σώμα αγοριού.

Τα χρόνια πέρασαν με δυσκολίες, με πειράγματα και πολλά προβλήματα για το αγόρι. Μία ημέρα, αφού ο μικρός είχε πια γίνει 10 ετών, έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας του κλαίγοντας και της είπε: «Μαμά, είμαι κορίτσι και δεν αντέχω άλλο». Η Jennifer χάιδεψε το παιδί της και του είπε να μην ανησυχεί για τίποτε, κανείς δεν θα το έκρινε και εκείνη θα τα διόρθωνε όλα.

Από τότε ποτέ δεν απεύθυνθηκαν στο παιδί ως αρσενικό. Της έδωσαν το όνομα Jackie, στην αρχή την άφησαν να ντύνεται κοριτσίστικα μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια μεταμορφώθηκε σε ένα κανονικό κορίτσι και στο σχολείο και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

Δεν ήταν όμως όλοι στην οικογένεια τόσο ανοιχτόμυαλοι. Ειδικά ο παππούς αντέδρασε έντονα λέγοντας ότι κακώς επετράπη σε ένα 10χρονο παιδί να παίρνει τόσο σοβαρές αποφάσεις για τη ζωή του. Και οι ίδιοι οι γονείς της ανησυχούν για το μέλλον και τις αντιδράσεις των άλλων ανθρώπων απέναντι στο παιδί τους, ή το πώς θα καταφέρει η Jackie να βρει δουλειά. Ωστόσο προς το παρόν αποφάσισαν να βάλουν πάνω από όλα την ευτυχία της.

Στο παρακάτω video, μπορείτε να δείτε συνέντευξη των γονέων στο ABC News
Πηγή: Transs.gr με πληροφορίες από: Πρώτο ΘέμαΔευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: «Διακριτή μεταχείριση η αρωγή προς τα διεμφυλικά άτομα.»

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών
(Tρανσέξουαλ, Tραβεστί, Παρενδυτικών ανδρών και γυναικών,Crossdressers, Ερμαφρόδιτων και Μεσοφυλικών ατόμων).
(Αρ. Πρωτ. 7646/2010).

http://www.transgender-association.gr/

E-mail: transgender.support.association@gmail.com


Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: «Διακριτή μεταχείριση η αρωγή προς τα διεμφυλικά άτομα.»


Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνει σχετικά με το από 7.7.2011, αίτημα συνάντησης που είχε καταθέσει προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Στην από 7.7.2011 επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κύριο Γιάννη Αδαμόπουλο, το Σ.Υ.Δ. κατέθεσε αίτημα συνάντησης με σκοπό «την διερεύνηση της δυνατότητας δωρεάν ανάληψης υπεράσπισης μελών της κοινότητάς μας που έχουν ανάγκη νομικής αρωγής και η οικονομική τους κατάσταση είναι ιδιαίτερα αδύναμη», όπως αναφερόταν στην επιστολή, αλλά «και για άλλα θέματα που αφορούν το Σωματείο μας», όπως επίσης συμπληρώναμε (το πλήρες κείμενο της επιστολής μπορείτε να το διαβάσετε πιέζοντας εδώ – pdf).

Μετά το πέρας πενήντα (50) ημερών που ο Δ.Σ.Α. ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όφειλε κατά το νόμο να έχει απαντήσει (Άρθρο 4, Ν.2690/1999), και αφού δεν είχαμε λάβει καμία απάντηση, υπήρξαν επανειλημμένες επίμονες τηλεφωνικές οχλήσεις (σχεδόν σε καθημερινή βάση επί πάνω από δέκα ημέρες) όπου ζητήσαμε απάντηση και με φανερή διάθεση εκ μέρους του Προέδρου του Δ.Σ.Α. να αποφύγει να απαντήσει, τελικώς κατόπιν επιμονής μας, λάβαμε την απάντηση που μπορείτε να διαβάσετε πιέζοντας εδώ – pdf.

Στην απαντητική επιστολή του ο Δ.Σ.Α., μας σημειώνει την νομοθεσία Ν. 3226/2004 «περί παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος», την οποία φυσικά γνωρίζαμε και δεν χρειαζόταν κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση επ’ αυτού, πλην όμως ο λόγος που απευθυνθήκαμε ειδικά στον Δ.Σ.Α. ήταν η ευαισθητοποίηση του νομικού κόσμου, για τα ιδιαίτερα προβλήματα αποκλεισμού και διακρίσεων που έρχονται αντιμέτωπα τα διεμφυλικά άτομα και που όπως έχουν τονίσει επανειλημμένως σε εκθέσεις τους όλοι οι Διεθνείς Οργανισμοί, είναι απαραίτητο να σκύψουν με ενδιαφέρον η Πολιτεία και όλοι οι θεσμικοί φορείς.

Πιο ειδικά ο Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης Thomas Hammarberg, στην αναλυτική αναφορά του: «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ταυτότητα Φύλου» (που μεταφράστηκε και εκδόθηκε στα Ελληνικά από το Σ.Υ.Δ.), αναφέρει: «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων σε μεγάλο βαθμό περιφρονείται, δεν δεικνύεται το ενδιαφέρον, παρ’ όλο που τα προβλήματά τους είναι πολύ σοβαρά και συναντώνται μόνο σ’ αυτή την ομάδα. Τα διεμφυλικά άτομα αντιμετωπίζουν στο μέγιστο διακρίσεις, μισαλλοδοξία και απερίφραστη βία. Τα βασικά τους ανθρώπινα δικαιώματα καταστρατηγούνται, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή, του δικαιώματος στην φυσική τους ακεραιότητα και αξιοπρέπεια, του δικαιώματος στην υγεία. Είναι καθαρό ότι, τα διεμφυλικά άτομα δεν απολαύουν τα θεμελιώδη τους δικαιώματα, τόσο στο επίπεδο των νομικών εγγυήσεων, όσο στο επίπεδο της καθημερινής ζωής. Έτσι λοιπόν υπάρχει η ανάγκη να προσεγγίσουμε με εγγύτητα την κατάστασή τους». Ενώ στις συστάσεις του προς τα κράτη-μέλη, καλεί: «Να συνεργάζονται με και να συμβουλεύονται, διεμφυλικά άτομα και τις οργανώσεις τους, όταν αναπτύσσουν και εφαρμόζουν πολιτικές τακτικές και νομικές ρυθμίσεις που τα αφορούν».

Αντ’ αυτών στην κατακλείδα της επιστολής του Δ.Σ.Α. διαβάζουμε: «Πάντως δε νομίζουμε ότι συντρέχει ιδιαίτερος λόγος να υπάρξει διακριτή μεταχείριση των μελών σας από τους λοιπούς πολίτες». Κατά τον Δ.Σ.Α. εν ολίγοις η συμβολή στην άρση του αποκλεισμού και των διακρίσεων, θα μπορούσε να συνιστά «διακριτή μεταχείριση». Ακόμη δέ, το «Πάντως δε νομίζουμε» είναι αυθαίρετο συμπέρασμα, το ακριβές θα ήταν το «Πάντως δε γνωρίζουμε», διότι αφού ο Δ.Σ.Α. απέφυγε επιμελώς τη συνάντηση, δηλαδή την ενημέρωση για τα προβλήματα της κοινότητας των διεμφυλικών, απλά δεν γνωρίζει.

Πέραν αυτών, το αίτημα συνάντησης δεν αφορούσε μόνο το συγκεκριμένο θέμα, αφού οι εκπρόσωποι του Σ.Υ.Δ., είχαν σκοπό να εκθέσουν στον Δ.Σ.Α., την ατζέντα των αιτημάτων της τρανς κοινότητας σχετικά με την αναγνώριση της ταυτότητας κοινωνικού φύλου, και την τοποθέτηση του νομικού κόσμου -σημαντικό μέρους του οποίου εκπροσωπεί ο Δ.Σ.Α.-, επ’ αυτών.

«Χωρίς ν’ αποκλείεται κάποια συνάντηση», όπως απαντά στην επιστολή ο Δ.Σ.Α., τελικώς έκανε ό,τι ήταν δυνατόν όχι μόνο να μη πραγματοποιηθεί κάποια συνάντηση, αλλά και να αποφύγει την απάντηση, όπως τονίσαμε στην αρχή. Σημειώνουμε ότι στον ενάμισι περίπου χρόνο που δραστηριοποιείται το Σ.Υ.Δ., είναι η πρώτη φορά που κάποιο δημόσιο πρόσωπο ή επίσημος φορέας , δείχνει εμφανή διάθεση να παρουσιάσει κωλύματα και να αποφύγει να γίνει κάποια συνάντηση (αναφέρουμε τις πιο πρόσφατες συναντήσεις μας με την Αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την Βουλευτή κυρία Διώτη – προφανώς ο κύριος Αδαμόπουλος είναι πιο ...πολυάσχολος από τους/τις προαναφερόμενους/ες).

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), θα επιμείνει στις επαφές του με τον δικηγορικό κόσμο, αφού θεωρεί ότι η απαντητική επιστολή του Δ.Σ.Α., δεν μπορεί να εκπροσωπεί το σύνολο του κόσμου των νομικών, και κάνει ανοικτό κάλεσμα για την υποστήριξη της κοινότητας των διεμφυλικών:

«Όσοι θέλουν να καταργηθούν οι διακρίσεις, πρέπει να το αποδείξουν με πράξεις».ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr/
Email:transgender.support.association@gmail.com

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Συνέδριο της Transgender Europe στο Εδιμβούργο.


United Kingdom Flag Ηνωμένο Βασίλειο :

Η Transgender Europe (TGEU), διοργανώνει μεταξύ 10-12 Σεπτεμβρίου στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, Διεθνές Συνέδριο για τρανς θέματα το οποίο φιλοξενείται από την Scottish Transgender Alliance, με την υποστήριξη της ILGA-Europe.

Σκοπός του Συνεδρίου, είναι η δημιουργία κλίματος συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή τρανς κοινότητα, η ενημέρωση σε νομοθετικό και ευρύτερο πλαίσιο της κατάστασης όσον αφορά τα τρανς δικαιώματα ανά χώρα, η αναζήτηση ευκαιριών και τρόπων που μπορούν να προωθηθούν τα τρανς δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο και σε κάθε χώρα ξεχωριστά.

Στο Συνέδριο θα εκπροσωπηθεί η χώρα μας από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.).

Πηγή : © Transs.grΚαταγγελίες για επικίνδυνες ενέσεις σιλικόνης σε τρανς γυναίκες στη Νέα Υόρκη.


United States Flag Ηνωμένες Πολιτείες:

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για αισθητικούς στη Νέα Υόρκη που χρησιμοποιούν σε επεμβάσεις προσθετικής στήθους σε τρανς γυναίκες ενθέματα σιλικόνης από την "μαύρη αγορά" τα οποία είναι σε εναίσιμη υγρή μορφή και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν άσχημες συνέπειες για την υγεία.

Η Laura Rena Murray δημοσιογράφος των New York Times, μάλιστα αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ της, ότι μία νεαρή τρανς γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Νοσοκομείο Queens της Νέας Υόρκης, μετά από ενέσεις σιλικόνης και οι ιατροδικαστές ακόμη δεν έχουν αποφανθεί για την ακριβή αιτία του θανάτου.

Προς το παρόν, κανείς δεν ξέρει πόσο εκτεταμένο είναι αυτό το φαινόμενο της διακίνησης επικίνδυνης και παράνομης σιλικόνης. Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές στην Νέα Υόρκη ζουν περίπου 12.500 τρανς άτομα. Εξ αυτών το ένα πέμπτο των τρανς γυναικών έχουν κάνει ενέσεις σιλικόνης.

Αρκετοί αισθητικοί χρησιμοποιούν εργοστασιακή σιλικόνη που είναι κάποιες φορές αραιωμένη με υλικά που τη νοθεύουν, όπως το λάδι μηχανής, ώστε να γίνει το προϊόν φθηνότερο. Όταν αυτή η υγρή σιλικόνη εισάγεται εναίσιμα κατευθείαν στους ιστούς, τότε γίνεται άκαμπτη και σιγά-σιγά επεκτείνεται στο σώμα προκαλώντας πόνους, δυσμορφίες και σε κάποιες φορές δημιουργεί αιματικές θρομβώσεις που προκαλούν θάνατο.

Στο ρεπορτάζ της η Murray στη New York Times, εξηγεί ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις που οι αισθητικοί ώθησαν γυναίκες σε αυτή την επικίνδυνη μέθοδο, και μάλιστα αυτή έγινε κυρίως σε πελάτες τους που ήταν τρανς γυναίκες και πιο πολύ έφηβες τρανς.

Αναφέρεται επίσης ότι ένας από τους λόγους που προωθούνται πιο πολύ αυτές οι μέθοδοι είναι ότι ούτε το σύστημα Medicaid, ούτε οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν τα έξοδα μετάβασης.Μετάφραση - Επιμέλεια για το transs.gr : * Τζένη Πατεράκη

*Η Τζένη είναι τρανς γυναίκα και έχει σπουδάσει Αγγλική φιλολογία. Έχει συνεργαστεί ως εξωτερική συνεργάτης σε εγχώρια περιοδικά. Στο transs.gr μεταφράζει εθελοντικά, ειδήσεις και άρθρα, στηρίζοντας τον αγώνα της τρανς κοινότητας. Χόμπι της η φωτογραφία.

Πηγή:© Transs.gr με πληροφορίες από: Big Think, NY, USAΈφηβη τρανς φτάνει σε συμβιβασμό σε υπόθεση κακοποίησης.


United States Flag Ηνωμένες Πολιτείες:

H Lambda Legal ανακοίνωσε την πρόταση για μια υπόθεση διάκρισης κατά της L.P, μιας 18χρονης τρανς γυναίκας που έπεσε θύμα σωματικής κακοποίησης από άλλους κατοίκους και λεκτικών επιθέσεων από το προσωπικό της φοιτητικής εστίας (Youth Study Center) της Φιλαδέλφεια, σε καθημερινή βάση για σχεδόν ενάμιση χρόνο κατά τον οποίο ζούσε στις εγκαταστάσεις. Την καταγγελία επεξεργάστηκαν μεταξύ άλλων η Επιτροπή Ανθρωπίνων Υπηρεσιών της Φιλαδέλφεια και η φοιτητική εστία Youth Study Center.

«Ως αποτέλεσμα του συμβιβασμού, η εστία Youth Study Center εφάρμοσε νέες πολιτικές και εκπαίδευση, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια άλλων τρανς της εστίας και η αποφυγή διακρίσεων με βάση αυτό που είναι» δήλωσε ο Flor Bermudez, μέρος του προσωπικού του Lambda Legal για υποθέσεις νέων που ζουν εκτός του πατρικού τους σπιτιού. «Η κατάληξη αυτής της υπόθεσης σημαίνει ότι οι τρανς νέοι και νέες της Φιλαδέλφεια έχουν ένα ακόμη ασφαλές μέρος, όπου δεν θα πέφτουν θύματα κακοποίησης και διακρίσεων αλλά θα βρίσκουν σεβασμό και ασφάλεια».

Οι ισχυρισμοί της καταγγελίας είναι αποκαλυπτικοί. Σύμφωνα με τη Lambda Legal, ένας δικαστής οικογενειακού δικαίου διέταξε τον Φεβρουάριο του 2008 το Τμήμα Ανθρωπίνων Υπηρεσιών να παράσχει στην L.P όλη την απαιτούμενη ιατρική υποστήριξη για διαταραχή ταυτότητας φύλου, συμπεριλαμβανομένης της ορμονοθεραπείας και απαίτησε να γίνει σεβαστή η θηλυκή της ταυτότητα. Ωστόσο, το προσωπικό και οι αξιωματούχοι της εστίας Youth Study Center δεν αντιμετώπισαν την κοπέλα σύμφωνα με την θηλυκή της ταυτότητα. Αρνούνταν να την αποκαλούν με το επιθυμητό γυναικείο της όνομα ή να χρησιμοποιούν το θηλυκό γένος. Το προσωπικό επίσης δεν της επέτρεπε την επιλογή του ντυσίματος και καλλωπισμού σύμφωνα με την θηλυκή της ταυτότητα και της έκαναν επιπλήξεις για την θηλυκή συμπεριφορά της. Όταν ζήτησε να την αποκαλούν με το επιθυμητό γυναικείο της όνομα, ένα μέλος του προσωπικού της απάντησε : «Δεν είσαι γαμημένη γυναίκα, είσαι μάγκας....μέχρι να τον κόψεις, δεν θα σε αποκαλώ [..το γυναικείο της όνομα...]».

Επιπλέον, το προσωπικό της εστίας την γελοιοποιούσε και της φέρονταν βάναυσα και επέτρεπαν την κακοποίηση της από άλλους διαμένοντες στην εστία, σε καθημερινή βάση. Δήλωσε ότι δεχόταν λεκτική κακοποίηση, με φράσεις όπως : «Είσαι αδερφή», «Θά’ θελες να είσαι κορίτσι», «Δεν είσαι κορίτσι» και «Δεν θα γίνεις ποτέ κορίτσι». Σε πολλές περιπτώσεις η λεκτική κακοποίηση εξελισσόταν σε σωματική.

Η καταγγελία έγινε τον Οκτώβριο του 2009, επικαλούμενη ότι η εστία (που διοικούνταν από το τμήμα ανθρωπίνων υπηρεσιών) είχε παραβιάσει το διάταγμα της πολιτείας της Φιλαδέλφεια για δίκαιες πρακτικές, επειδή η L.P κακοποιούνταν και έπεφτε θύμα διακρίσεων με βάση την «πραγματική ή υποτιθέμενη ταυτότητα φύλου, σεξουαλικό προσανατολισμό, φύλο ή αναπηρία».

Σύμφωνα με τη Lambda Legal, «Η L.P και το Τμήμα Ανθρωπίνων Υπηρεσιών έφτασαν σε συμβιβασμό, με όρους αποδεκτούς και από τις δύο πλευρές». Ο συμβιβασμός συμπεριλαμβάνει αναθεώρηση πολιτικών της εστίας Youth Study Center που θα αφορούν την μη διάκριση σε ΛΟΑΔ άτομα και πιο συγκεκριμένα για τρανς νέους και νέες. Τώρα τα τρανς άτομα θα μπορούν να διαμένουν σε μονόκλινο δωμάτιο στο τμήμα της εστίας που ανταποκρίνεται στην ταυτότητα φύλου τους και να λαμβάνουν ορμονοθεραπεία. Επίσης, κατά την διαμονή τους στις εγκαταστάσεις τις εστίας, οι τρανς νέοι και νέες θα αποκαλούνται με το επιθυμητό τους όνομα και στο γένος που ανταποκρίνεται στην ταυτότητα φύλου τους, ακόμα και αν το όνομα του ατόμου δεν έχει νόμιμα αλλάξει. Η εστία επίσης θα παρέχει επιλογές ένδυσης και καλλωπισμού για τρανς και παρενδυτικά άτομα κατά την παραμονή τους εκεί. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Ανθρωπίνων Υπηρεσιών θα παρέχει εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό σε ΛΟΑΔ θέματα και η πόλη της Φιλαδέλφεια θα πληρώσει ένα απόρρητο ποσό στην νεαρή γυναίκα της εν λόγω υπόθεσης.

«Είμαι ευτυχισμένη που η υπόθεση έληξε. Ελπίζω πως οι αλλαγές αυτές θα διασφαλίσουν ότι κανένα άλλο τρανς άτομο δεν θα βιώσει την σωματική και συναισθηματική κακοποίηση που βίωσα εγώ στην εστία Youth Study Center», δήλωσε η 18χρονη.


Μετάφραση - Επιμέλεια για το transs.gr: * Ζαχαρίας Κωστόπουλος

*O Ζαχαρίας Κωστόπουλος, έχει σπουδάσει θέατρο και marketing και είναι ενεργό μέλος σε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και HIV/AIDS. Επίσης, είναι εθελοντής στο Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών. Στο transs.gr μεταφράζει εθελοντικά, ειδήσεις και άρθρα, στηρίζοντας τον αγώνα της τρανς κοινότητας.


Πηγή : © Transs.gr με πληροφορίες από: Advocate.Συνελήφθη δολοφόνος διαφυλικής γυναίκας στη Νέα Υόρκη.


United States Flag Ηνωμένες Πολιτείες:

Ο Equan Southall συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα για την δολοφονία της φίλης του Camila Guzman, διαφυλικής γυναίκας, η οποία βρέθηκε μαχαιρωμένη στο διαμέρισμά της στο Ανατολικό Χάρλεμ στις αρχές του Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του τεστ dna, ο 25χρονος άντρας από το Μπρούκλιν που βρισκόταν σε σχέση τεσσάρων μηνών με την Guzman, πράγματι ο Southall διέπραξε το αποτροπιαστικό αυτό έγκλημα. Το θύμα βρέθηκε νεκρό την 1η του Αυγούστου το διαμέρισμά του, με πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη.

«Ο ύποπτος για την δολοφονία έχει στο φάκελό του τέσσερις ακόμη συλλήψεις, για μεγάλες κλοπές και για παράνομη οπλοκατοχή», σύμφωνα με τους υπεύθυνους.

Σύμφωνα μάλιστα με την El Diario La Prensa, ημερήσια ισπανόφωνη εφημερίδα της Νέας Υόρκης, ο Southall τελικώς ομολόγησε το έγκλημά του στο 23ο αστυνομικό τμήμα του Ανατολικού Χάρλεμ. Η αστυνομία δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο στα κίνητρα της δολοφονίας, φίλοι όμως του ζευγαριού, αναφέρονται σε μία βίαιη συμπεριφορά του Southall, αλλά και σε κλοπές αντικειμένων της Guzman.

Ο Southall βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες εγκλήματος δευτέρου βαθμού που φτάνουν σε ποινή κάθειρξης έως και 25 ετών. Το κατηγορητήριο θα του απαγγελθεί την επόμενη Τετάρτη στο Ποινικό Δικαστήριο του Μανχάταν.

Η Guzman, 38 ετών, κατάγεται από την Χιλή, και είχε έρθει στην Νέα Υόρκη πριν από μία δεκαετία, αναζητώντας ευκαιρίες για να μπορέσει να ζήσει ανοικτά ως διαφυλική γυναίκα. Φίλοι της την μνημόνευσαν με αγάπη και ζήτησαν δικαιοσύνη σε πορεία μνήμης που πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου στο Ανατολικό Χάρλεμ.

Μετάφραση - Επιμέλεια για το transs.gr : * Τζένη Πατεράκη

*Η Τζένη είναι τρανς γυναίκα και έχει σπουδάσει Αγγλική φιλολογία. Έχει συνεργαστεί ως εξωτερική συνεργάτης σε εγχώρια περιοδικά. Στο transs.gr μεταφράζει εθελοντικά, ειδήσεις και άρθρα, στηρίζοντας τον αγώνα της τρανς κοινότητας. Χόμπι της η φωτογραφία.

Πηγή:© Transs.gr με πληροφορίες από: Advocate